Werkorganisatie Duivenvoorde
HOME  |  Over de organisatie

Over de organisatie

Voorschoten en Wassenaar denken na over hun bestuurlijke toekomst. Uitgangspunt voor beide gemeenten is dat ze zelfstandig willen blijven. Maar voor dorpen van deze omvang is dat niet meer zo vanzelfsprekend, en ook een stuk moeilijker dan vroeger.

Sinds de oprichting van de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) per 1 januari 2013 heeft de tijd niet stilgestaan. De gemeentelijke opgaven zijn veranderd (denk alleen maar aan alle taken die er in het sociale domein bij zijn gekomen) en ook de bestuurlijke wensen zijn niet meer dezelfde. Zo heeft gemeente Voorschoten in het coalitieakkoord uitgesproken de aandacht meer op de Leidse regio te gaan richten en wil gemeente Wassenaar de ambtenaren ‘dichterbij’ hebben. Daarnaast moeten Wassenaar en Voorschoten niet alleen een sluitende begroting te hebben, maar verwacht de Provincie Zuid-Holland ook een sterke bijdrage aan dorpsoverstijgende thema’s als woningbouw en mobiliteit.

Wat betekent dit voor de WODV?

Om meer zicht te krijgen op de mogelijkheden, heeft het Dagelijks Bestuur (dat bestaat uit de twee burgemeesters en een wethouder uit iedere gemeente) aan de directeur van de WODV gevraagd om twee uiterste toekomstscenario’s uit te werken, te weten het scenario doorknippen en het scenario doorpakken. Daarop zijn natuurlijk nog allerlei tussenvormen te bedenken, maar deze twee hoofdlijnen vormen een goede basis voor vervolgstappen.

Scenario doorknippen

Voor deze optie is in beeld gebracht wat het kost om de WODV te splitsen in twee zelfstandige ambtelijke organisaties en wat de gevolgen daarvan zijn.
De incidentele en structurele meerkosten van dit scenario zijn hoog, en de personele gevolgen groot. De schaalvoordelen van de WODV verdwijnen en beide gemeenten moeten weer een eigen organisatie opbouwen. Dat kost veel tijd en geld en heeft (tijdelijk) een negatief effect op de dienstverlening aan de inwoners en het bestuur.

Scenario doorpakken

Voor deze variant is beschreven wat het betekent als de WODV blijft bestaan en er diverse veranderingen worden doorgevoerd om de organisatie en het functioneren te verbeteren. Hierbij is gedacht aan een sterkere oriëntatie van beide gemeenten op de regio, meer ruimte voor maatwerk en het doorontwikkelen van de WODV, zowel kwalitatief als organisatorisch.
Dit scenario is een stuk goedkoper dan het splitsen van de WODV en heeft ook minder gevolgen voor de dienstverlening en het personeel. Ook de schaalvoordelen die de WODV met zich meebrengt blijven in stand.

Voorkeur Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur

In juni 2018 heeft het Dagelijks Bestuur het rapport besproken waarin beide scenario’s zijn uitgewerkt. Het advies van de directeur van de WODV is overgenomen en men heeft besloten een voorkeur uit te spreken voor het scenario doorpakken.
Ook het Algemeen Bestuur heeft gekozen om beide colleges voor te stellen om vóór 1 september 2018 te kiezen voor het voortbestaan van de WODV.

Top