Werkorganisatie Duivenvoorde
HOME  |  Bestuur  |  Wob of Who verzoek

Wob of Who verzoek

Wob- verzoek indienen

Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur. U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en/of besluiten van de gemeente. De gemeente geeft zelf informatie via persberichten, huis-aan-huisbladen of op de website.

Digitaal indienen

Wilt u informatie opvragen over het beleid en/of besluiten van de gemeente? Dan kunt u een Wob-verzoek indienen bij de gemeente.

Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U geeft aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn.
  • De informatie moet gaan over beleid van de gemeente.
  • De informatie staat op een 'gegevensdrager'. Bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een computerbestand.

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

Hoe wordt mijn wob-verzoek behandeld?

De gemeente kan uw verzoek afwijzen om verschillende redenen. Deze redenen staan in de Wob. Bijvoorbeeld als het geven van de informatie de veiligheid van Nederland in gevaar brengt. Of omdat het gaat om vertrouwelijke gegevens. U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken. Beslist de gemeente niet op tijd? Dan kunt u bij de gemeente bezwaar maken tegen het niet op tijd nemen van een besluit. Ook kunt u beroep instellen bij de rechter. Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Who-verzoek indienen

Wilt u documenten van de gemeente hebben? Dan kunt een verzoek indienen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De door u opgevraagde informatie wordt dan voor iedereen openbaar. Wilt u deze informatie op een andere manier gaan gebruiken dan waarvoor het bedoeld is? Dan kunt u een verzoek op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) indienen.

Digitaal indienen

Een Who-verzoek kunt u digitaal indienen.

In het Who-verzoek moet het volgende staan:

  • uw adresgegevens en uw handtekening
  • de vermelding dat het om een Who-verzoek gaat
  • zo precies mogelijk beschrijven welke informatie u wilt hergebruiken en eventueel hoe lang u deze informatie wilt hergebruiken
  • hoe u de informatie wilt ontvangen

Hoe wordt mijn Who-verzoek behandeld?

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken. Beslist de gemeente niet op tijd? Dan kunt u bij de gemeente bezwaar maken tegen het niet op tijd nemen van een besluit. Ook kunt u beroep instellen bij de rechter. Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Verschil tussen Wob-verzoek en een Who-verzoek

Een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur staat geen hergebruik van overheidsinformatie toe. Een Wob-verzoek zorgt namelijk alleen voor openbaarmaking van informatie voor iedereen.

Een verzoek op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie gaat verder dan openbaarmaking. De informatie kan dan voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor de informatie bedoeld is.

Top